Промоции на здравето

  • Центърът организира кампании и предоставя материали за промоции на здравето в партньорските предприятия за повишаване на здравната култура, за активно отношение към здравето и мотивация за здравословно и безопасно поведение.

  • При медицински прегледи и дистанционното здравно наблюдение се предоставят промотивни материали за справяне с рисковите фактори при работа и от начина на живот.

Обучения

  • Първа долекарска помощ – общо и ориентирани към рисковете за здравето в конкретното предприятие

  • Съвременни стандарти и практики за скринингови прегледи на работещи.

  • Профилактика и продължаващо здравно наблюдение

Програми за превенция на здравето

  • Консултиране при въвеждане на програми за поддържане и укрепване на здравето на работещите (ЛИНК КЪМ програма за превенция на ССЗ)

Семинари, конференции

  • Участия на специалисти от МЦ с доклади и презентации в национални и международни конгреси, конференции и семинари.

  • Организиране на семинари и конференции по проблеми на превенцията на здравето на работещите

Други

  • Организиране на кампании за сезонни имунизации

  • Консултации за ваксиниране при пътуване в рискови региони