При групови прегледи в предприятието или Медицинския център

Прегледи във връзка с условията на труд и социалнозначими заболявания, които могат да бъдат повлияни от тях.

Подготовка

Обхватът на прегледите и изследванията се определя съгласувано с работодателя, като се ползват и препоръките на службата по трудова медицина.

В процеса на подготовка на прегледите нашият лекарски екип се запознава с:

  • изпълняваните дейности, условията на труд и организация на работа, източниците на опасности, резултати от измервания и оценките на риска;

  • използваните лични предпазни средства;

  • резултати от предходни прегледи;

  • данни за временната неработоспособност и дълго и често боледуващите лица за последните 12 месеца;

  • данни за лицата с експертни решения, трудоустроени и тези след лечение в болница;

  • други налични здравни данни.

 

Провеждане на прегледите

Лабораторните изследвания предхождат прегледите. На работещите се предоставят указания за предварителни действия с оглед коректност на резултатите от тях.

Лекарският екип прави предварителна оценка на резултатите от изследванията и наличните документи със здравни данни за всеки работещ.

Желателно е на прегледите работещите да се явяват в работното облекло и да носят ползваните при работа лични предпазни средства – антифони, маски, ръкавици очила и др.

Преди прегледа всеки работещ попълва специализиран чек-лист/ове, ползвани при прегледите от съответните специалисти.

Всеки прегледан получава индивидуална консултация от преглеждащия лекар и при необходимост от специалист по професионални болести, както и копие от документите от прегледите и изследванията.

Работещите с отклонения се насочват за допълнителни изследвания и прегледи.

 

Резултати от прегледите

Екземпляри от документите от прегледите се предават на работещия и обслужващата служба по трудова медицина.

Определят се рисковите групи от гледна точка здравното им състояние

Резултатите от прегледите се представят на работодателя с препоръки за продължаващо здравно наблюдение, в т.ч. дистанционно здравно наблюдение, когато е подходящо.

(Повече за организацията на прегледите – виж тук…)

Ще бъдем удовлетворени от споделеното разбиране, че редовната профилактика и ранното диагностициране на проблемите са ключът към нашето здраве, дееспособност и благополучие.

ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ!