ПРОЦЕДУРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ

     Цели:

 1. Ранна диагностика на заболявания, свързани с условията на труд – своевременна корекция на фактори на работната среда и организацията на работа; препоръки към работещите; включване в групата за продължаващо наблюдение /идентифициране на свръхчувствителните и работещите с намалена резистентност/; насочване за доуточняване на диагнозата /допълнителни изследвания и преглед от специалист чрез ОПЛ – при необходимост/.

 2. Оценка на здравното състояние на работещи със заболявания, които могат да бъдат повлияни от условията на труд – определяне на възможното въздействие на условията на труд върху здравето на работещите с такива заболявания; корекции в УТ, когато е приложимо; включване в групата за продължаващо наблюдение.

 3. Оценка на здравното състояние на работещи със социално значими заболявания – периодично здравно наблюдение /насочване към ОПЛ за допълнителни изследвания и преглед от специалист чрез ОПЛ – при необходимост/; препоръки за поддържане и укрепване на здравето и дееспособността.

 4. Продължаващо здравно наблюдение /изследвания, консултации и прегледи/ в периода между плановите профилактични прегледи с оглед: своевременно насочване за прегледи и лечение, препоръки за поддържане и укрепване на здравето.

 

Процедура за организиране и провеждане на дистанционно здравно наблюдение

 1. Службата по трудова медицина, въз основа на наличната медицинска документация изготвя списък на работещите от следните рискови групи, както следва:

– работещи с хронични заболявания на сърдечно съдовата система;

– работещи с хронични белодробни заболявания;

– работещи със захарна болест;

– работещи с автоимунни заболявания.

Списъкът се изготвя въз основа на резултатите от профилактичните прегледи, болничните листове през последните 12 месеца, епикризи и експертни решения на ТЕЛК и други медицински документи от прегледи и изследвания, съдържащи се в здравните досиета на работещите.

 1. С участието на лекар от СТМ за всеки работещ се изготвя пакет от документи с указания за необходимите изследвания и персонален контрол на здравни показатели според вида на заболяването, включващ талони за изследвания при необходимост и таблици за проследяване на показателите на артериално налягане и пулс.

 2. Координаторът от СТМ изпраща в запечатани пликове документите на работещите в предприятието до определено за целта длъжностно лице от предприятието, което ги предоставя на работещите, включени в списъка за здравно наблюдение.

В пакета от документи се посочват данните за контакти (телефон и имейл) на координаторите от Службата по трудова медицина за уреждане взаимодействията между работещите и съответните лекари специалисти.

 1. Работещите, определени за дистанционно наблюдение, преминават съответните изследвания и попълват таблиците за проследяване на колебанията на артериалното налягане. Заедно с информация за всички приемани медикаменти, в т.ч. режим и дозировка на приемане, изпращат резултатите от изследванията и попълнените таблици на предоставеният имейл и се свързват с координатора на службата по трудова медицина за организиране на дистанционните консултации.

 2. Координаторът предоставя документите на екип лекари от Центъра за превенция на здравето за преглед и обсъждане. Според спецификата на проблемите се определя специалист, който да консултира непосредствено работещият по имейл или по телефон.

Лекарите специалисти изготвят становище, при необходимост рецепти и се свързват с лицето по електронна поща или телефон. За целта е необходимо лицето да пише и актуален телефон за връзка на таблицата за контрол на артериално налягане.

 1. При необходимост на работещия се изпраща талон за допълнителни изследвания. При необходимост от корекция на терапията се изпраща рецепта. Работещият ще има възможност да се свързва с лекаря специалист след предварително записан при координатора час.

 2. Всички документи във връзка с дистанционните консултации се съхраняват в досието на работещия в службата по трудова медицина.

 3. СТМ изготвя доклад до работодателя за резултатите от дистанционното здравно наблюдение на работещите със съответни препоръки.

Рискови фактори за усложнения и сърдечно-съдово засягане при COVID-19 инфекция (Наука Кардиология 2/2020)

 • Аритмия

 • Миокардит

 • Остър коронарен синдром

 • Кардиологичен шок

 • Сърдечна недостатъчност

Процедура дистанционно здравно наблюдение Добра практика

2.1. Организация на профилактиката и продължаващото здравно наблюдение

2.2. Елементи на здравното наблюдение – ППМП и продължаващо здравно наблюдение

2.3. Класификация на групите работещи за ППМП – възраст, пол, рискови фактори от работната среда, според моментното здравно състояние

2.4. Рискови групи според резултатите от ППМП – за продължаващо наблюдение, за допълнителни прегледи и изследвания – обхват, периодичност, съдържание на здравното наблюдение

2.5. Процедура за здравно наблюдение – планиране:

– ППМП – етапи/последователност – роли на СТМ и лекарски екипи – скрининг – специализирани прегледи от специалисти;

– резултати и комуникации, взаимодействие – екип работещ, работодател, СТМ; екип – СТМ; СТМ – работещ, ОПЛ, работодател

2.6. Документиране и отчетност/анализиране

2.10 Добра практика. Приложение на подхода в трудово-медицинската практика:

– пример – процедура