ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ

Профилактика и здравно наблюдение в Медицинския център

  • Прегледи от отделни специалисти

  • Прегледи и изследвания по избран или съгласуван с пациента пакет.

Прегледи на работещи във връзка с рисковете при работа

  • Провеждат се на място в предприятието, а когато е подходящо и в Медицинския център.

Цел

Периодични прегледи за ранно откриване на заболявания и оценка на статуса на работещи с вече установени заболявания.

Обхват на прегледите и изследванията

Вземат се пред вид факторите на работната среда и организацията на работа, приложимите за дейностите на предприятието нормативни изисквания, възраст и пол, както и здравното състояние на работещите от предходни прегледи, болнични листове и експертни решения на органите на експертизата – професионално обусловени заболявания и социално значими заболявания, които могат да бъдат повлияни от условията на труд.

Профилактични пакети

Определят се съвместно с работодателя, като се ползват и препоръките на обслужващата служба по трудова медицина.

Изследвания

Инструменталните и лабораторните изследванията са част от планираните профилактични пакети.

Виж изследвания… 

Примерни профилактични пакети според пола и възрастта

Виж повече…

Пример на Програма за здравно наблюдение на работещите във връзка с условията на труд

Персоналът се разпределя за прегледи в групи според рисковете за здравето.

Виж повече…