Прегледи във връзка с условията на труд

Цел

Ранна диагностика на заболявания, свързани с условията на труд и социално значими заболявания.

Скринингови прегледи от мобилни екипи в предприятията
В процеса на подготовка на прегледите лекарският екип се запознава с:
  • изпълняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори, резултати от измервания и оценките на риска, специфична организация на труда и работните места;
  • използваните лични предпазни средства;
  • резултати от предходни прегледи;
  • данни за временната неработоспособност и дълго и често боледуващите лица за последните 12 месеца;
  • данни за лицата с експертни решения, трудоустроени и тези след лечение в болница;
  • други налични здравни данни.
Обхватът на прегледите и изследванията се определя съгласувано с работодателя, като се ползват и препоръките на обслужващата служба по трудова медицина.
Прегледите се провеждат по взаимно съгласуван график и след получаване на резултатите от предвидените изследвания. Лекарският екип прави предварителна оценка на резултатите и наличните данни за всеки работещ.
За прегледите работещите се явяват в работното облекло, което ползват и носят ползваните при работа лични предпазни средства – антифони, маски, ръкавици очила и др. Преди прегледа всеки работещ попълва чек-лист, ползван при прегледа от съответния специалист.
Прегледите се извършват със съвременна мобилна апаратура за скрининг и специализиран софтуер.
Всеки прегледан получава индивидуална консултация от преглеждащия лекар и при необходимост от специалист по професионални болести, както и копие от документите от прегледите и изследванията.
При необходимост лицата с отклонения се насочват за допълнителни изследвания и прегледи.
Резултатите от прегледите се представят на работодателя с препоръки.
hashflare code